כ"ח שבט ה'תשע"ז24.2.2017

דבר תורה לפרשת תולדות

מדוע הכפילות בתולדות? מדוע חיכה יצחק 19 שנה כדי לבקש על רבקה?
מהן התכונות של יעקב ועשו ומדוע פחדה רבקה? ועל הברכה של יצחק אבינו
זאת ועוד בדבר התורה לפרשת השבוע מהרב רון יוסף הי"ו

מאת הרב רון יוסף

לק"י
פרשת "תולדות" / הרב רון יוסף הי"ו
 
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק" וצריך להבין הכפילות בפסוק: "יצחק בן אברהם" מלמד על גדולתו של אברהם שיצחק מייחס עצמו לאביו, "אברהם הוליד את יצחק" מלמד שאברהם גאה בבנו יצחק ומייחס עצמו שהוא אביו מולידו. ומלמד על שלימות בין הבן יצחק לאביו ולפי הזקנים בעלי התוספות הוליד בגימטריא דומה, לומר לך שגם קלסתר פניהם היה דומה.
ולא כמו אצל נח שכתוב "אלה תולדות נח, נח" הכתוב כפל את שמו של נח ללמדך שכל צדיקותו נבעה ממנו ונותרה בו כיוון שלא דאג להפיץ אותה ברבים.
 
"ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי אחות לבן הארמי לו לאשה" לומדים מכאן שני דברים:
א) שאע"פ שרבקה גדלה בבית של רשעים ורמאים היא נותרה בצדיקותה
ב) כיוון ששורשה של רבקה לא היה מעולה מצד אביה שהיה רשע ואחיה שהיה שקרן, עברו התכונות לבניה, שעשו היה רשע ויעקב היה עם לבן ברמאות
 
"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא" רש"י מבאר הרבה: והפציר בתפילה. נשאלת שאלה מדוע המתין יצחק מזמן שנשא את רבקה שהיה בן ארבעים ולא הרבה בתפילה רק לאחר תשע עשרה שנה?
א. להראות שאין לברכת אחיה ואמה השפעה שברכו אותה "אחותנו את היי לאלפי רבבה" (חיי שרה כ"ד/א)
ב. שברכת יצחק מתקבלת ברצון ובמהירות.
"ויעתר" בשינוי אותיות 'ויתער' בארמית זה התעורר, שכן יצחק התעורר בתפילה לעורר רחמי שמים על אשתו.
ועוד נלע"ד, ויעתר שורש ע.ת.ר ובשינוי אותיות תרע וזה רומז על פתח ומופיע בתרגום אונקלוס על הפסוק "והוא יושב פתח האוהל" התרגום "והוא יתיב בתרע משכנא" כלומר יצחק מתפלל שה' יפתח את רחמה של רבקה
 
"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי" רבותינו דרשו לשון ריצה, בשעה שהייתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרכס לצאת, שנאמר (ירמיה א): "בטרם אצרך בבטן ידעתיך". ובשעה שהייתה עוברת על בתי עבודת כוכבים, עשו רץ ומפרכס לצאת, שנאמר: "זורו רשעים מרחם".
"ויתרוצצו הבנים" – כשיעקב רוצה לצאת עשו מונע אותו מלצאת כדי שלא יעסוק בתורה, שעשו רוצה לצאת יעקב מונע אותו מלצאת כדי שלא יעבוד עבודה זרה, ומדוע מפריע ליעקב מה שעשו יעשה? אלא שרגש האחווה "וחי אחיך עמך" זה מה שמפעם בקרבו ולכן הוא מונע את עשו לצאת, וכאשר היתה עוברת ליד בתי מדרשות היה יעקב רוצה לצאת ולמה? כתיב והלא "בטרם ידעתיך אצרך", כשהתינוק בבטן אמו המלאך מלמדו תורה, אלא לקיים "ובמושב לצים לא ישב" רוצה יעקב לצאת ולא להיות ליד עשו, אבל עשו מונע בעדו. ורואים מכאן את ההבדל הכפול שיעקב רוצה בטובתו של עשו ועשו רוצה ברעתו של יעקב.
 
"ותאמר אם כן למה זה אנכי"- זה בגימטריא זה 12 רומז על שניים עשר שבטים שיוצאים מיעקב ואנכי מרמז שעתידים לשמוע מפי הגבורה "אנכי ה' אלהיך", ונראה לעניות דעתי שטענתה של רבקה שכתיב "ותלך לדרוש את ה'" כיוון שהבינה שאחד רשע ואחד צדיק והיא שואלת מדוע זה שצדיק וצריך לקבל תורה ולשמוע מפי הגבורה "אנכי ה' אלהיך" צריך להיות עם רשע. מדוע אנכי צריכה להתמודד עם הבעיה הקשה הזאת ואין אני כמו שרה שאמרה לאברהם אבינו "גרש את האמה הזאת ואת בנה" (וירא כ"א/י) ואילו אני ששניהם בניי לא אוכל לאמר כדבר הזה אל יצחק, וכן חוששת אני שהרשע ישפיע על הצדיק וידיח אותו מעבודת ה' ואז כל האשמה תהיה בי, כיוון שיצחק הוא עולה תמימה ואמור להוליד זרע קדוש ואילו אני באתי מבית של רשעים ולכן יאמרו שהכל בגללי. ה' עונה לרבקה "ולאום מלאום יאמץ" אחד יאמץ כלומר יחזק את השני בעבודת ה' ורוצז על רבי ואנטונינוס ולבסוף "ורב יעבוד צעיר" עשו שאמר יש לי רב יעבוד את יעקב, השפע הגשמי יעבור ליעקב ע"י עשו.
 
:ויצא הראשון אדמוני.. ויקרא שמו עשו" אדמוני מלשון אדם ודם, "שמו עשו" רומז על עולם העשייה שהרי הגוף נעשה מן העפר והכל מצביע שעשו זה בחינת העולם הזה. "ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו" אחיו זה רומז על הנשמה "וידו אוחזת בעקב עשו" שהנשמה נכנסה בגוף וממנה נמשך קיומו.
"ויגדלו הנערים ויהי עשו.. ויעקב איש תם" כל אחד מתגדל במהותו: עשו שהוא בחינת הגוף אש יודע ציד איש שדה ויעקב שהוא בחינת הנשמה איש תם יושב אוהלים. הגוף רותה להינות מהעולם הזה והנשמה רוצה עולם הבא והמלחמה נעשית עד הסוף המר וכן נמשכת המלחמה בין עשו ליעקב עוד בימות משיח
"כי עייף אנכי" שאני מוכן להתאמץ עבור העולם הבא
"ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות" ומראה בזה מהותו הגשמית שזה הגוף ותאוותיו ולכן מעיד בעצמו שהוא הולך למות שכן הגוף מת בסוף והנשמה נשארת.
 
"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב" – בפיו אבל לא בלבו, אבל יצחק מלמד אותנו דרך בחינוך ילדים שאע"פ שעשו כן היה מדבר דברים יפים של תורה וכיבד הורים\ כלומר יצחק השפיע עליו אהבה מרובה כדי לקרב אותו בתקווה שיחזור בו מדרכו הרעה ויהיה כמו יעקב. ליעקב יצחק לא הראה חיבה מיוחדת כיוון שכל מעשיו של יעקב נבעו מרצונו והוא לא היה זקוק לעידוד נוסף והעדיף יצחק לא להפריע לו גם בצורה חיובית שכן זה יכול לגרום לעשו לקנא בו ואז תהיה ביניהם שנאה. ועוד, רצה בסוף ימיו לברך את עשו כיוון שידע שלבסוף הכל יעבור ליעקב שכן נאמר לרבקה "ורב יעבוד צעיר"
 
ד"א, שואלים רבותינו: וכי יצחק לא ראה שיעקב יושב ולומד תורה ואילו עשו עסוק בציד ובהבלי העולם? אלא נראה לעניות דעתי שיצחק אוהב את עשו כיוון שציד בפיו כלומר דיבורו היה עימו ביראה וכבוד ולכן כדי לשמר את המצב הקיים ולקרבו לאט לאט היה מגלה כלפיו אהבה, אבל ליעקב לא הראה יחס מיוחד כיוון שעל יעקב נאמר "איש תם יושב אהלים" כלומר עבודת ה' אצלו הייתה בתמימות ולא היו לו שום פניות וחשש יצחק שאם יראה לו שהוא אוהב אותו בגלל זה יגרום לו שעבודתו לא תהיה לשם שמיים אלא ירצה לרצות את אביו ונמצא מפסיד אותו.
אבל רבקה שגדלה בין רשעים ולא ראתה שחזרו בהם בתשובה לא האמינה שגם עשו ישתנה, היא העדיפה יותר את התנהגותו של יעקב כיוון שהיה מתנהג כמו אביו.
 
כאשר יעקב בא לקבל ברכה מאביו שואל אותו יצחק "מי אתה בני" ויעקב משיב "אנכי עשו בכורך" ונשאלת שאלה: כלום יעקב אבינו משקר לאביו ומנצל את עיוורונו ח"ו, אלא נראה לעניות דעתי שיעקב עונה באופן מדויק לשאלה ומוסיף תשובה על מה שלא נשאל, כלומר: המילה "אנכי" עונה לשאלה "מי אתה " שאני עתיד לקבל תורה ולשמוע מפי הגבורה "אנכי ה' אלהיך" ואילו "עשו בכורך" כלומר כידוע לך שעשו בכורך ולכן הרשות בידך להחליט אם לברך אותו קודם.
 
"לעשות כאשר דיברת אלי" ורוצה לומר יעקב: תמיד עשיתי מה שדיברת אלי שלא כמו אחי עשו שאינו עושה רצונך ועוסק בהבלי העולם הזה.
יצחק מברך את יעקב ואומר לו: "ויתן לך האלוהים מטל השמים ומשמני הארץ.." רוצה לומר שהברכה שלך תלויה במעשיך ולכן ה' יברך אותך כאשר תלך בדרכיו והוא גם ירומם אותך מעל כולם שכתוב "הווה גביר לאחיך" והוא גם ישמרך מכל צרה שכתוב "ארריך ארור ומברכך ברוך" תהיה אהוב למטה ויברכו אותך.
כשבא עשו, יצחק אומר לו "בא אחיך במרמה ויקח בכרתך" ומדוע נראה שהברכה הזו הייתה מיועדת לעשו? לפי הרישא: כיוון שיצחק גילה אהבה לעשו וקיווה שיחזור בתשובה, רצה לברך אותו בברכה שתלויה במעשיו כדי שע"י זה יהיה לו רצון יותר לחזור מדרכו וללכת בדרכי אביו יצחק. כיוון שראה יצחק שניתנה הברכה ליעקב, נתן לו ברכה שתלויה ביעקב ובזה רומם את יעקב מעל עשו והוסיף ברכה נוספת ליעקב "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך" ובזה חתם שיעקב הוא ממשיכו והוא יירש את הארץ כמו שהבטיח ה' לאברהם.
 
שבת – שלום !

תגובות

אין תגובות. הוסף תגובה